Menu Contact Boeken
Home  Privacy statement 

Privacy statement

 

A. IDENTIFICATIE

 • Identiteit: ATLAS HOTEL B.V.
 • Adres: Nieuwe Weg 7 Valkenburg (6301 ES)
 • Functionaris voor gegevensbescherming (DPO): u kunt contact opnemen met onze DPO op de volgende manieren:
  • E-mailadres: info@atlashotel.nl
  • Telefoon: 043-6015341

B. INFORMATIE EN TOESTEMMING

Door dit Privacybeleid te aanvaarden bevestigt de gebruiker dat hij geïnformeerd is en geeft hij zijn vrijwillige, geïnformeerde, specifieke en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking door Atlas Hotel te Valkenburg van zijn persoonsgegevens die hij verstrekt heeft op de website op www.atlashotel.nl (hierna de “website”), inclusief zijn browsinggegevens en andere gegevens die hij aan Atlas Hotel te Valkenburg in de toekomst verstrekt. 
De gebruiker moet dit Privacybeleid dat op een duidelijke en eenvoudige manier geschreven is, aandachtig lezen, zodat hij het volledig begrijpt en hij op vrije en vrijwillige basis kan beslissen of hij zijn persoonsgegevens aan Atlas Hotel wil verstrekken.

C. VEREISTE INZAKE DE VERSTREKKING VAN GEGEVENS

De gegevens die verzocht worden op het formulier “neem contact op” op de website moeten over het algemeen verplicht verstrekt worden (tenzij dat anderszins vermeld staat in het vereiste veld) om te voldoen aan de vermelde doelen.

D. VOOR WELKE DOELEN ZAL ATLAS HOTEL DE PERSOONSGEGEVENS VAN GEBRUIKERS VERWERKEN?

De persoonsgegevens die verstrekt worden via de website zullen verwerkt worden door ATLAS HOTEL voor de volgende doelen:

1. Gegevens die verstrekt zijn voor Het maken van reserveringen, via het formulier “neem contact op”, de email als via het contactcenter voor individuele, collectieve en kamerboekingen:

 • Het beheer van boekingsverzoeken van de gebruikers.
 • Het sturen van de bevestiging of documentatie van de gemaakte boeking.
 • Het sturen van commerciële communicaties uit naam van Atlas Hotel als er hiervoor toestemming is gegeven.
 • De analyse van het gebruik van de website en de controle van de voorkeur en het gedrag van de gebruiker.

2. Gegevens die verstrekt zijn voor de inschrijving van een gebruiker bij Atlas Hotel:

 • Beheer van verzoeken voor het inschrijven in de categorie die de gebruiker gekozen heeft of voor het uitschrijven. 
 • Verificatie om te zien of de gebruiker voldoet aan de vereisten om zich in te schrijven in de geselecteerde categorie, op om het even welk moment waarop Atlas Hotel dat geschikt acht. 
 • De behandeling en reactie op mogelijke verzoeken om informatie van de gebruiker. 
 • Het zoeken naar promoties die passen bij de behoeften die de gebruiker geselecteerd heeft. 
 • Het sturen van gepersonaliseerde commerciële communicaties uit naam van Atlas Hotel
 • De analyse van het gebruik van de website en de controle van de voorkeuren en het gedrag van de gebruiker.

3. Gegevens die verstrekt zijn op het formulier “neem contact op”:

 • Het beheer van verzoeken om contact en informatie door de gebruiker via de hiervoor beschikbare kanalen op de website van Atlas Hotel.
 • Het beheer van het gedane verzoek.
 • De analyse van het gebruik van de website en de controle van de voorkeuren en het gedrag van de gebruiker.

4. Gegevens die verstrekt zijn voor het sturen van de nieuwsbrief:

 • Het beheer van de abonnementen op en/of uitschrijvingen van de Nieuwsbrief die beschikbaar is op de website van Atlas Hotel.

5. Gegevens die verstrekt zijn via de emailadressen van Hotel Atlas:

 • Het beheer van verzoeken om contact en informatie van de gebruiker via de hiervoor beschikbare kanalen op de websites van Atlas Hotel.
 • Het beheer van het gedane verzoek.
 • Het beheer van gegevens van verzoeker voor het maken van reserveringen.
 • Het beheer van gegevens ter identificatie van de verzoeker als gast van Atlas Hotel.
 • Het zoeken naar promoties die passen bij de behoeften die de gebruiker geselecteerd heeft. 
 • Het zoeken naar promoties die passen bij de behoeften die de gebruiker geselecteerd heeft. 
 • Het beheer van gegevens om het betalingsverkeer mogelijk te maken tussen verzoeker en Atlas Hotel.

E. WELKE GEBRUIKERSGEGEVENS ZAL ATLAS HOTEL VERWERKEN?

Atlas Hotel zal de volgende categorieën van gebruikersgegevens verwerken:

1. Gegevens die verstrekt zijn voor het maken van reserveringen, voor het opvragen van informatie, zowel via de website, de emailadressen als via het contactcenter voor individuele, collectieve en kamerboekingen: 

 • identificerende gegevens: naam, achternaam, nationaliteit.
 • contactgegevens: e-mailadres, telefoonnummer.
 • gegevens over transacties met Atlas Hotel voor goederen en services: gekochte producten en services of die producten en services waarvoor u belangstelling hebt getoond.
 • verblijfsvoorkeuren.
 • economische, financiële en verzekeringsgegevens.
 • andere gegevens: gegevens die door de betrokkenen verstrekt zijn via de emailadressen en tijdens telefoonoproepen.
 • browsinggegevens.

2. Gegevens die verstrekt zijn voor de inschrijving van een gebruiker bij Atlas Hotel:

 • identificerende gegevens: naam, achternaam.
 • contactgegevens: e-mailadres, telefoonnummer. 
 • identificatiecodes en andere sleutels van de gebruiker en/of lid.
 • gegevens over werkgelegenheid: beroep, sector.

3. Gegevens die verstrekt zijn op het formulier “neem contact op” :

 • identificerende gegevens: naam, achternaam, naam bedrijf, contactpersoon,
 • contactgegevens: e-mailadres, telefoonnummer, adres, postcode, woonplaats, land,
 • andere gegevens: gegevens die verstrekt zijn door de betrokkene in het veld: “wat is uw opmerking”.
 • browsinggegevens.

4. Gegevens die verstrekt zijn voor het sturen van de nieuwsbrief:

 • identificerende gegevens: naam, achternaam.
 • contactgegevens: land van vestiging, e-mailadres.
 • gegevens over persoonlijke eigenschappen: taal.

 

F. WAT IS DE RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING VAN DE GEGEVENS VAN DE GEBRUIKER?

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de volgende:

 1. Voor het maken van reserveringen, het wijzigen van reserveringen, het annuleren van reserveringen, het verstrekken van informatie zowel via het contactformulier als via het contactcenter callcenter, e-mail voor individuele, collectieve en kamerboekingen de uitvoering van de overeenkomst tussen de partijen. Voor de analyse van het gebruik van de website, het legitieme belang van Atlas Hotel
 2. Voor het beheer van de inschrijvingen van gebruikers: de verzochte toestemming en de verificatie van de naleving van de gebruiker van de algemene voorwaarden en voor de analyse van het gebruik van de website, het legitieme belang van Atlas Hotel. Als u echter uw toestemming intrekt, zal dit geen invloed hebben op de rechtsgronden van de verwerkingen in het verleden.
 3. Voor het formulier “Neem contact op” : de toestemming die van u verzocht is en die u op om het even welk moment kunt intrekken. Als u echter uw toestemming intrekt, zal dit geen invloed hebben op de rechtsgronden van de verwerkingen in het verleden. Voor de analyse van het gebruik van de website, het legitieme belang van Atlas Hotel.
 4. Voor wijzigingen en/of annuleringen van uw reservering: de uitvoering van de overeenkomst tussen de partijen. Voor de analyse van het gebruik van de website, het legitieme belang van Atlas Hotel.

Het geven van toestemmingen voor de hierboven vermelde doelen moet gebeuren op afzonderlijke basis en de gebruiker kan een toestemming intrekken zonder dat dit invloed heeft op de andere. 

De gebruiker kan om zijn toestemming in te trekken contact opnemen met Atlas Hotel via de volgende methoden: Telefonisch, via de email: info@atlashotel.nl en op locatie bij een daartoe bevoegde (balie)medewerker.

G. MET WELKE ONTVANGERS ZULLEN DE GEBRUIKERSGEGEVENS GEDEELD WORDEN?

Gegevens van gebruikers kunnen onthuld worden aan:

 1. Gegevens die verstrekt zijn voor het maken van reserveringen, het wijzigen van reserveringen, annuleren van reserveringen, het opvragen van informatie zowel via het formulier “neem contact op” als via het contactcenter: callcenter, e-mail voor individuele, collectieve en kamerboekingen:
  • interne administratieve doelen en/of voor de doelen die hierboven vermeld zijn.
 2. Gegevens die verstrekt zijn voor de inschrijving van een gebruiker bij Atlas Hotel:
  • interne administratieve doelen en/of voor de doelen die hierboven vermeld zijn.
 3. Gegevens die verstrekt zijn op het formulier “neem contact op”:
  • Alleen voor interne administratieve doelen en/of voor de doelen die hierboven vermeld zijn.
 4. Gegevens die verstrekt zijn voor het sturen van de Nieuwsbrief: interne administratieve doelen en/of voor de doelen die hierboven vermeld zijn

Bovendien kunnen leveranciers van Atlas Hotel toegang hebben tot de gegevens, wanneer dit vereist is voor de juiste naleving van de wettelijke verplichtingen en/of de doelen die hierboven vermeld zijn. Deze providers zullen uw gegevens niet verwerken voor doeleinden waarvan Atlas u voorheen niet op de hoogte heeft gesteld.

H. INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHTEN

Houd er a.u.b. rekening mee dat uw gegevens naar derde landen buiten de Europese Economische Ruimte en in het bijzonder naar de VS, India en de Filippijnen overgedragen kunnen en zullen worden. Deze overdracht zal gebeuren als resultaat van de verstrekking van de services -zoals betaling via onder andere American Express Card (of anderen)- levert aan Atlas Hotel met betrekking tot het beheer van de factureringen van het bedrijf.

 

I. BEWARING VAN GEGEVENS

Uw gegevens zullen voor de duur van de volgende termijnen bewaard worden: 

 1. Gegevens die verstrekt zijn voor maken van reserveringen het wijzigen van reserveringen, annuleren van reserveringen, het opvragen van informatie zowel via het formulier “neem contact op” als via het contactcenter: callcenter, e-mail voor individuele, collectieve en kamerboekingen:
 2. zullen bewaard worden voor de duur van de contractuele relatie en na de beëindiging ervan voor de duur van de verjaringstermijn voor juridische acties die eruit kunnen voortvloeien.
 3. Gegevens die verstrekt zijn voor de inschrijving van een gebruiker met Atlas Hotel: totdat de gebruiker zijn gegeven toestemming intrekt. Als hij echter zijn toestemming intrekt, zal dit geen invloed hebben op de rechtsgronden van de verwerkingen in het verleden.
 4. Gegevens die verstrekt zijn voor het sturen van de Nieuwsbrief: zullen bewaard worden totdat de gebruiker zijn gegeven toestemming intrekt.
 5. Gegevens die verstrekt zijn op het formulier “neem contact op” zullen bewaard worden voor de termijn die nodig is om uw verzoek te behandelen en te beantwoorden en wanneer deze verstreken is, voor de verjaringstermijn voor juridische acties die uit dit verzoek kunnen voortvloeien.

J. AANPSRAKELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER

De gebruiker:

 • garandeert dat hij ouder is dan achttien (18) en dat de gegevens die hij verstrekt heeft aan  waarheidsgetrouw, nauwkeurig, volledig en actueel zijn. Voor deze doelen is de gebruiker aansprakelijk voor de waarheidsgetrouwheid van alle onthulde gegevens en moet hij de verstrekte informatie naar behoren actueel houden zodat ze de werkelijke situatie weerspiegelen.
 • Hij garandeert dat hij de derde partijen van wie hij gegevens verstrekt heeft, op de hoogte heeft gebracht en indien hij dat gedaan heeft, hen ook geïnformeerd heeft over de punten in dit document. Bovendien garandeert hij dat hij de autorisatie gekregen heeft om hun gegevens te verstrekken aan Atlas Hotel voor de vermelde doelen.
 • Hij zal aansprakelijk zijn voor op de website verstrekte valse of onnauwkeurige informatie, alsook voor de directe of indirecte schade die die informatie berokkent aan Atlas Hotel of aan derde partijen.

K. UITOEFENING VAN DE RECHTEN

Gebruikers kunnen te allen tijde naar Atlas Hotel schrijven via het adres dat vermeld staat op de bovenkant van dit beleid of via e-mail naar info@atlashotel.nl met een kopie van hun identiteitsbewijs om:

 • de eerder gegeven toestemming in te trekken.
 • bevestiging te krijgen over het feit of Atlas Hotel al dan niet de persoonsgegevens van de gebruiker verwerkt.
 • de toegang tot uw persoonsgegevens.
 • de correctie van onnauwkeurige of onvolledige gegevens.
 • het verzoek voor de verwijdering van uw persoonsgegevens wanneer ze wegens om het even welke reden niet langer nodig zijn voor de doelen waarvoor ze verzameld zijn.
 • te verzoeken dat Atlas Hotel de verwerking van gegevens beperkt wanneer er voldaan is aan alle voorwaarden in de voorschriften inzake gegevensbescherming.
 • de portabiliteit van de gegevens die door de gebruiker verstrekt zijn te verzoeken in gevallen die voorzien zijn in de voorschriften.
 • contact op te nemen met Atlas Hotel op het volgende adres: info@atlashotel.nl
 • een klacht in te dienen die betrekking heeft op de bescherming van de persoonsgegevens bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374 2509 AJ DEN HAAG wanneer de gebruiker van mening is dat Atlas Hotel de rechten die erkend zijn door de voorschriften inzake gegevensbescherming van toepassing, geschonden heeft.

I. BEVEILIGINGSMAATREGELEN

Atlas Hotel zal de gegevens van gebruikers te allen tijde absoluut vertrouwelijk verwerken en zal ze geheimhouden in overeenstemming met de voorschriften van toepassing door de nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen op basis van de staat van de technologie, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico's waaraan ze blootgesteld zijn, zodat de beveiliging van de gegevens gegarandeerd is en zodat onbevoegde wijzigingen, verlies, verwerking of toegang vermeden worden. 


Laatste versie: 7 Juni 2018

Boek hier je kamer

Aankomst
Vertrek
Atlas Hotel Valkenburg Atlas Hotel Valkenburg Atlas Hotel Valkenburg Atlas Hotel Valkenburg